สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

 

 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ลำดับที่ 52-71 ดังนี้

คุณภาพอากาศ

52. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

53. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

54. ปริมาณก๊าซโอโซน (O3)

55. ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

56. ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

57. ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

 

ระดับเสียง

58. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

59. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

60. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด

61. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด

 

คุณภาพน้ำ

62. คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

63. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

 

ขยะมูลฝอย

64. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

65. จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง

 

ของเสียอันตราย

66. ปริมาณของเสียอันตราย จำแนกตามแหล่งกำเนิด

 

สารอันตราย

67. ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม

 

สิ่งแวดล้อมชุมชน

68. จำนวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง

69. ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร

70. จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

71. การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์